ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT. Adevărata realitate contabilă


Esti pe pagina:
  • Acasa
  • Articole
  • ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT. Adevărata realitate contabilă

ICA - RADIOGRAFIA UNUI PREJUDICIU FABRICAT. Adevărata realitate contabilă

Postat in categoria Contabilitate


În raportul de constatare specialistul DNA atacă cu o forţă furibundă argumentele din Legea 82/1991 – Legea Contabilităţii, Legea 15/1990, Legea 268/2001, HG 834/1991, HG 785/1992,  HG 509/1993, HG 42/1994, HG 500/1994, HG 983/1998, HG 95/1999, HG 403/2000, HG 626/2001, HG 451/2002, HG 577/2002 şi proceduri emise de ADS pentru privatizare, învelind în poleială o monstruozitate de raţionament, dar povestea prezentată în raport, preluată în rechizitoriul procurorului, luată la bani mărunţi şi analizată pătrăţică cu pătrăţică, nu prezintă realitatea contabilă.
Documente
raport-constatare-pag-20.pdf
raport-constatare-pag-40.pdf
raport-constatare-pag-42.pdf
raport-constatare-pag-46.pdf
raport-constatare-pag-47.pdf
raport-constatare-pag-48.pdf
raport-constatare-pag-56.pdf
raport-constatare-pag-58.pdf
activ-net-contabil-corectat-1.xlsx

Pentru ICA SA, privatizarea s-a făcut de către ADS în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), prin vânzarea de acţiuni, în licitaţie publică, în baza dispoziţiilor legii nr.268/2001, ale H.G. nr.625/2001 (norme metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001), precum şi ale procedurilor interne aprobate, conform prevederilor art. 35 din H.G. nr.625/2001, de către Consiliul de Administraţie al ADS, instituţie de interes public, în subordinea MAPDR.  ADS avea ca principală atribuţie, privatizarea societăţilor comerciale cu profit agricol, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, administrarea şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului exploatate de aceste societăţi.  Din punct de vedere al modului în care concesionarea este înregistrată la proprietar, concedent, MAPDR prin ADS ar fi trebuit să aibă specialişti contabili care să verifice acurateţea contabilităţii la SC ICA SA, înainte de privatizare.  Acest lucru nu s-a întâmplat, rezultatul fiind construcţia unui argument cu fundaţie bazată pe o eroare contabilă a ICA SA, care trebuia corectată de ADS ca organ în subordinea MAPDR.

Privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 268/2001 modificată prin Legea nr. 549 din 16.11.2002 se face de către ADS, în numele MAPDR ca reprezentant al statului, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine (art.3.alin.1).

Terenurile pentru care ICA SA a obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de MAPDR, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificare capitalului social, fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art.1 şi 2 (art.3 alin.2).

Capitalul social este deţinut în întregime de MAPDR pentru statul român, reprezentat prin ADS, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane, în condiţiile legii, respectiv alin. 4 din art.7 din Statutul societăţii comerciale ICA SA din 16-05-2002. Capitalul social deţinut de stat, ca unic acţionar, a fost stabilit prin hotarare de guvern, în speţă art. 5 al H.G. nr.451/2002 la suma de 1.604.826 mii ROL, divizat în 534.942 acţiuni nominative, în valoare de 3.000 lei fiecare. (Art.7 statut), înainte de majorarea de capital (trebuie corectat pentru dublarea de active).

Stabilirea valorii unei acţiuni s-a facut prin aplicarea procedurilor interne ale ADS, pentru care s-a întocmit Nota nr.48.061/16.07.2003 privind propunerea de vânzare a acţiunilor gestionate de ADS la societatea comercială ICA S.A. Bucureşti.

Având în vedere cadrul legislativ, metoda legală cu datele existente la data evaluării, este raportul de evaluare simplificat aşa cum este prezentat în tabelul alăturat (imagine 1). Calculul s-a efectuat în baza datelor financiar-contabile furnizate de balanţa de verificare încheiată la 30.04.2003.

Specialistul DNA constată eronat că terenurile şi clădirile nu ar fi reevaluate la data privatizării. Din punct de vedere al art 7 al HG 834/1991, modificat de HG 468/1998, ICA SA şi-a reevaluat patrimoniul, respectiv, după obţinerea titlului de proprietate din 2002 a reevaluat terenul de 3.880,79 mp. Din punct de vedere legal, aporturile din 1993 şi 1999 au fost evaluate la data aportului, fiind înregistrate corect în contabilitate, ca acţiuni.  În 1999, ICA SA trebuia să reducă valoarea pentru clădiri din imobilizări contabile, dar nu a făcut-o dublând aceste active în contabilitate.  În 2002, ICA SA a comis o a doua eroare contabilă înregistrând terenurile aduse ca aport, după obţinerea titlurilor de proprietate, în imobilizări corporale.  Cenzorii, auditorii, specialiştii ADS pentru MAPDR nu au corectat aceste erori înainte de privatizare prejudiciind Grivco SA prin dublarea de active prezentată în licitaţie.  Specialistul DNA a greşit pentru că:

·         nu a corectat erorile contabile care dublau activele,

·         a evaluat eronat aportul, în loc să evalueze acţiuni, aportul având evaluare la cost istoric,

·         a evaluat după o metodă contabilă greşită active corporale care nu mai erau în patrimoniu ICA SA

·         a evaluat dreptul de uz al Bioprod SA ca fiind al ICA SA

·         metoda corectă de evaluare era evaluare de acţiuni ale lui Bioprod SA

·         în soldul imobilizărilor corporale nu ar fi trebuit să fie nici o valoare pentru terenuri şi clădiri, deci nici evaluări conform art 7 al HG 834/1991, modificat de HG 468/1998 şi HG 983/1998.

 

Corect, în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, o întreprindere trebuie să evalueze imobilizările financiare la data fiecărui bilanţ, dacă exista o dovadă obiectivă că un activ financiar sau un grup de active ar putea fi considerate deteriorate, caz în care trebuie să înregistreze un provizion de depreciere, pentru diminuarea valorii contabile de intrare. De observat că pentru titlurile de participare nu se poate face reevaluare pentru dreptul de UZ al aportului de capital aşa cum propune specialistul DNA. 

La pagina 20 a raportului de constatare, Specialistul DNA afirmă că nu s-ar fi respectat prevederile art 143 din HG 577/2002 şi ICA SA nu a dispus actualizarea terenurilor din anexa la certificatul de proprietate cu coeficienţii de reevaluare prevăzuţi de legislaţia în vigoare pe perioada iunie 1994 – 30.04.2003.  Acest argument este fals în cazul de faţă, pentru că la data HG 577/2002, ICA SA nu mai avea în patrimoniu terenurile şi clădirile (cedate ca aport), ci acţiunile primite în schimbul aportului din 1993 şi 1999. Specialistul DNA nu a analizat corect imaginea fidelă din poziţiile balanţei de verificare, pentru că la data tanzacţiilor de aport în natură de la ICA SA către Bioprod SA s-au efectuat evaluările legale la alte rezerve, ce ulterior trebuiau ajustate cu mărirea de capital şi aport.  Chiar dacă titlurile de proprietate ale terenului au venit în 2002, dreptul de folosinţă a fost evaluat legal la data tranzacţiilor, fapt recunoscut de specialistul DNA.

Din coroborarea dispozitiilor legale imperative privind reevaluarea imobilizărilor corporale în baza hotărârilor de guvern (nr.945/1990, nr.26/1992 si nr 500/1994) cu cele privind medoda de reevaluare a terenurilor (H.G.834/1991 şi H.G.500/1994, validate prin hotărârea de înfiintare a societăţii H.G.451/2002 prin care s-a stabilit şi capitalul social), în procesul de privatizare al ICA SA s-a greşit cu privire la modul în care trebuiau întocmite situaţiile financiare încheiate pentru decembrie 2002 şi pentru intervalul ianuarie-aprilie 2003 unde s-au efectuat actualizările de patrimoniu a reevaluarilor obligatorii în conformitate cu prevederile acestor hotărâri care însă este o metodă incorectă, deoarece activele evaluate nu mai aparţineau ICA SA.

Din punct de vedere legal, clasificarea contabilă a uzului şi nudei proprietăţi au corespondent legal în Legea 82/1991:

Art. 12  (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă,

Art. 15 Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Specialistul DNA trebuia să constate în raport şi verificarea înregistrărilor în contabilitatea ICA SA a UZULUI SCHIMBAT cu titluri de participare cu o valoare contabilă, pentru care ICA SA trebuia să înregistreze concesiunea creditând contul de imobilizări corporale pentru terenuri (cont 211) şi construcţii (cont 212) şi debitând contul de imobilizări financiare (cont 262).  Reevaluările terenurilor au fost înregistrate la alte rezerve, pentru că la data înstrăinării dreptului de folosinţă ICA SA nu avea titlul de proprietate şi nu putea mări capitalul social, fapt consemnat de specialist. Rezultă că la data titlurilor de proprietate, trebuiau luate în considerare reevaluările făcute în 1993 şi 1999, după care trebuiau făcute ajustări contabile pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă aportat de ICA SA la Bioprod, ICA SA păstrând numai nuda proprietate, golită de conţinutul dreptului de folosinţă.

Din raportul de constatare la pagina 46 specialistul DNA consideră ERONAT că aporturile în natură schimbate cu Titlurile de participare la Bioprod SA trebuiau reevaluate de la 12.186.880 mii ROL la 27.248.990 mii ROL, respectiv o diferenta de 15.062.110 mii ROL.  ACEASTĂ REEVALUARE ESTE INCORECTĂ ŞI ÎNCALCĂ LEGISLAŢIA IMPUSĂ DE MFP PENTRU RAPORTAREA FINANCIARĂ.

La pagina 56 a raportului de constare se reevaluează ERONAT terenuri şi clădiri fără a se lua în considerare că dreptul de UZ nu mai exista, ci numai nuda proprietate, care este aproape de ZERO ca valoare.

PENTRU CONTURILE 211 TERENURI ŞI 212 CLĂDIRI NU TREBUIA SĂ SE FACĂ REEVALUARE PENTRU CĂ ACESTE VALORI NU MAI EXISTĂ REFLECTATE ÎN BILANŢ, SC ICA SA ÎNREGISTRÂNDU-LE GREŞIT, SPECIALISTUL DNA EVALUÂNDU-LE GREŞIT, JUDECĂTORII AVÂND O INFORMARE GREŞITĂ, CU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR CODULUI CIVIL DE LA ART 703 ŞI URMĂTOARELE (517 pt vechiul cod civil) ÎNREGISTRÂNDU-SE O EROARE JUDICIARĂ.

Specialistul DNA propune eronat reevaluări în baza HG 983/1998, 403/2000 si HG 577/2002 pentru ca la pagina 58, terenurile şi clădirile să fie reevaluate la 62.169.256 mii ROL în plus faţă de prima reevaluare a lor, de la pagina 46, unde aportul în natură a fost evaluat la 27.248.989 mii ROL.  Specialistul DNA efectuează o eroare materială de apreciere a celor două clase de active.  In contul 262 Titluri de participare a fost înregistrat un aport în natură despre care OMFP 103/1999 spune că nu se reevaluează la valoarea justă deci reevaluarea aportului de capital este o medodă greşită, iar codul civil spune că UZUL şi NUDA PROPRIETATE se tratează diferit, legea contabilităţii având prevederi exacte.

Analiza DNA arată clar aportul UZULUI evaluat corect la data tranzacţiei, pe care îl dublează cu o reevaluare NELEGALĂ a aportului, apoi îl dublează din nou prin evaluarea nudei proprietăţi pe care o transformă în drept întreg de proprietate, adunând valorile, care este o alta eroare materială:

Aportul dreptului de UZ a fost de (778.311 $)                                                                  12.186.880

Corecţie nelegală ca metodă de mărire aport                                                                  15.062.110

Valoare corectată nelegal de DNA                                                                                  27.248.990

In acelaşi timp, din actele şi lucrările dosarului nu se poate reţine şi nu se regăseşte temeiul legal pe care se întemeiază metoda de reevaluare a specialistului DNA şi de ce pentru aceleaşi active teren în suprafaţă de 36.676,79 mp şi clădiri cu o valoare înregistrată corect ca aport de 12.186.880 mii ROL, specialistul DNA a reevaluat aportul la imobilizările financiare la 27.248.989 mii ROL (metodă nerecunoscută contabil) şi imobilizările corporale la 62.169.256 mii ROL (evaluare pentru active inexistente) şi apoi le-a adunat la pagina 58 a raportului de constare(89 = 62 + 27 în miliarde ROL)!!! Două evaluări pentru aceleaşi active au două valori diferite folosind aceiaşi metodă (eronat aplicată în cazul de faţă).

Daniel UDRESCU

Auditor, expert contabil, consultant