Manualul procedurilor si controlului de calitate


Esti pe pagina:
  • Acasa
  • Articole
  • Manualul procedurilor si controlului de calitate

Manualul procedurilor si controlului de calitate

Postat in categoria Administratie

~~Declaraţie privind politica generală
Obiectivul SC Cabinet Udrescu SRL este de a stabili, implementa, menţine, monitoriza şi aplica un sistem de control al calităţii care oferă o asigurare rezonabilă că partenerii şi personalul SC Cabinet Udrescu SRL respectă Standardul internaţional privind controlul calităţii (ISQC 1), „Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe” sau standardele profesionale echivalente, precum şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile şi că rapoartele privind misiunile SC Cabinet Udrescu SRL corespund circumstanţelor. 

Rolurile şi responsabilităţile generale ale tuturor partenerilor şi angajaţilor
Fiecare partener şi membru al personalului este, într-o măsură diferită, responsabil pentru implementarea politicilor SC Cabinet Udrescu SRL pentru controlul calităţii.
Partenerul executiv (PE) deţine, în numele partenerilor, autoritatea şi responsabilitatea finală pentru sistemul de control al calităţii.
Valorile comune ale SC Cabinet Udrescu SRL noastre includ valorile afacerilor de familie.

1. Responsabilităţile conducerii privind calitatea la nivelul SC Cabinet Udrescu SRL
1.1 Tendinţele la nivelul conducerii
Asociaţii (partenerii) SC Cabinet Udrescu SRL decid asupra tuturor aspectelor importante privind firma şi practica profesională a acesteia.
Partenerii acceptă responsabilitatea dirijării şi promovării unei culturi de asigurare a calităţii în cadrul SC Cabinet Udrescu SRL şi de oferire şi menţinere a acestui manual şi a tuturor celorlalte mijloace şi îndrumări practice necesare pentru a susţine calitatea misiunii.
Partenerii sunt responsabili pentru determinarea structurii de funcţionare şi raportare a SC Cabinet Udrescu SRL. În plus, firma va desemna, din rândul nostru sau a celorlalţi membri ai personalului calificat de audit, persoana (persoanele) responsabile pentru elementele sistemului de control al calităţii, pentru o perioadă de un an sau pe o altă bază periodică.
Responsabilitatea generală privind funcţionarea sistemului de control al calităţii este delegată partenerului executiv (PE).
Orice persoană care îşi asumă responsabilităţi şi sarcini specifice va fi evaluată din perspectiva experienţei suficiente şi adecvate şi a capacităţii de a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile.
1.2 Poziţii de conducere
Pe parcursul acestui manual de control al calităţii se fac referiri la diverse poziţii de conducere din cadrul SC Cabinet Udrescu SRL. Partenerii pot deţine mai mult de un rol, atâta timp cât tot personalul înţelege clar responsabilităţile fiecărui partener. Aceste roluri sunt definite după cum urmează:
PE (Partenerul executiv). Responsabil pentru monitorizarea eficienţei activităţii desfăşurate de către toate celelalte poziţii de conducere este Udrescu Daniel Silviu
ICC (Inspectorul controlului calităţii). Profesionist care realizează funcţia de revizuire a controlului calităţii misiunii este Irina Simina Udrescu
CRE (Conducătorul responsabil cu etica). Persoana care trebuie consultată şi care răspunde cu privire la toate aspectele privind etica, inclusiv cele de independenţă, conflict de interese, intimitate şi confidenţialitate este Udrescu Daniel Silviu.
RU (Resurse umane) Persoana responsabilă cu toate funcţiile privind resursele umane, inclusiv menţinerea evidenţelor privind îndatoririle profesionale, cum sunt taxele şi dezvoltarea profesională continuă este consultantul extern Dorcioman Daniela.

2. Cerinţele etice relevante
Firma recunoaşte valoarea şi autoritatea conducătorului responsabil cu etica (CRE) în privinţa tuturor aspectelor etice. CRE are responsabilităţi privind:
• Menţinerea politicilor privind etica;
• Identificarea modificărilor ce trebuie aduse politicilor, în măsura în care acestea ţin de etică (o importanţă deosebită va fi acordată acestei funcţii după fiecare raport de monitorizare);
• Oferirea de îndrumări şi consultanţă cu privire la toate aspectele privind etica pentru parteneri şi personal (de exemplu independenţă, conflict de interese);
• Menţinerea unei liste cu clienţii care sunt entităţi semnificative de interes public (pentru aspecte de independenţă);
• Monitorizarea conformităţii cu politicile şi procedurile SC Cabinet Udrescu SRL sub toate aspectele etice;
• Raportarea cazurilor de nerespectare a politicii SC Cabinet Udrescu SRL către PE (sau parteneri); şi
• Coordonarea cu RU a formării privind toate aspectele care ţin de etică.
2.1 Independenţa
Partenerii şi întreg personalul trebuie să fie independenţi de fapt şi de drept faţă de clienţii şi misiunile lor de asigurare.
Independenţa trebuie menţinută pe toată perioada misiunii, pentru toate misiunile de asigurare, aşa cum se stipulează în şi de către:
• Federaţia Internaţională a Contabililor, Codul etic pentru profesioniştii contabili (Codul IFAC), mai exact Secţiunea 290;
• ISQC 1; şi
• Standardul Internaţional de Audit (ISA) 220, „Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare”.
Dacă ameninţările la adresa independenţei nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea unor măsuri de siguranţă, firma trebuie să elimine activitatea, interesul sau relaţia care creează ameninţarea sau trebuie să refuze acceptarea sau continuarea misiunii.

Cazurile de nerespectare a prevederilor privind independenţa trebuie raportate PE.

Pentru toate misiunile de audit şi expertiză contabilă se pregăteşte Declaraţia de independenţă.

2.1.1 Responsabilităţi – Firma
Firma este responsabilă pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor menite să asiste toţi partenerii şi întreg personalul în înţelegerea, identificarea, documentarea şi gestionarea ameninţărilor la adresa independenţei şi pentru rezolvarea problemelor de independenţă care apar în urma sau în cursul misiunilor.
CRE este responsabil de ameninţările la adresa independenţei şi trebuie să asigure o rezolvare corespunzătoare pentru ameninţările la adresa independenţei pe care echipa misiunii nu le-a rezolvat sau nu  le-a redus la un nivel acceptabil.
PE este responsabilul final în numele SC Cabinet Udrescu SRL şi, prin urmare (după consultarea cu alţi parteneri), deţine decizia finală cu privire la rezolvarea oricărei ameninţări privind independenţa, inclusiv:
• Demisionarea dintr-o misiune specifică sau retragerea dintr-o relaţie cu un client;
• Determinarea şi impunerea măsurilor de siguranţă, acţiunilor şi procedurilor specificate pentru gestionarea corespunzătoare a ameninţărilor şi ameninţărilor potenţiale;
• Ascultarea şi investigarea preocupărilor nerezolvate cu privire la respectarea cerinţelor de independenţă ridicate de membrii echipei misiunii (sau de parteneri sau personal);
• Asigurarea documentării corespunzătoare a procesului şi rezolvării fiecărei probleme semnificative privind independenţa;
• Recurgerea la sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor;
• Iniţierea şi participarea la măsuri de planificare preventive pentru a evita şi gestiona posibile probleme de independenţă; şi
• Aranjarea unor consultări suplimentare, dacă sunt necesare.
Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să revizuiască circumstanţele specifice pentru a descoperi ameninţările sau ameninţările potenţiale la adresa independenţei şi trebuie să informeze CRE de ameninţările astfel identificate.
Firma trebuie să documenteze detaliile ameninţărilor identificate şi măsurile de siguranţă aplicate.
Este responsabilitatea CRE să menţină o listă cu toţi clienţii care sunt entităţi cotate şi cu entităţile asociate acestora, dacă ele există, pe lângă o bază de date cu investiţii interzise. Listele vor fi puse la dispoziţia tuturor partenerilor şi a personalului.
2.1.1 Responsabilităţi – Parteneri şi personal
Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să cunoască şi să înţeleagă Secţiunea 290 a Codului IFAC, ISQC 1, paragrafele 20-25 şi ISA 220, paragraful 11. Politica SC Cabinet Udrescu SRL privind independenţa impune tuturor membrilor echipei misiunii să respecte aceste prevederi pentru toate misiunile de asigurare şi rapoartele emise.
Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să înainteze SC Cabinet Udrescu SRL anual confirmarea scrisă a faptului că înţeleg şi că au respectat Secţiunea 290 a Codului IFAC şi politicile SC Cabinet Udrescu SRL privind independenţa.
Fiecare partener sau membru al personalului desemnat să participe la o misiune de asigurare trebuie să confirme partenerului misiunii că este independent faţă de client şi faţă de misiune sau trebuie să anunţe partenerul misiunii cu privire la orice ameninţare la adresa independenţei, astfel încât să poată fi aplicate măsurile de siguranţă corespunzătoare.
Partenerii şi personalul trebuie să anunţe partenerul misiunii dacă, în conformitate cu informaţiile pe care le deţin, există un membru al echipei misiunii care, în decursul perioadei de prezentare de informaţii, a prestat vreun serviciu care este interzis conform Secţiunii 290 din Codul IFAC sau conform normelor unei alte autorităţi de reglementare şi care ar putea să pună firma în imposibilitatea de a finaliza misiunea de asigurare.
Atunci când sunt rugaţi de către partenerul misiunii, membrii echipei misiunii vor întreprinde orice acţiuni rezonabile necesare şi posibile pentru a elimina sau reduce până la un nivel rezonabil orice ameninţări la adresa independenţei, prin aplicarea măsurilor de siguranţă corespunzătoare. Aceste acţiuni pot include:
• Încetarea calităţii de membru al echipei misiunii;
• Încetarea sau modificarea activităţilor sau serviciilor specifice prestate într-o misiune;
• Renunţarea la un interes financiar sau la o participaţie;
• Încetarea sau modificarea naturii relaţiilor personale sau de afaceri cu clienţii;
• Supunerea lucrărilor unei examinări suplimentare a altor parteneri sau membri ai personalului; şi
• Întreprinderea oricăror alte acţiuni rezonabile care sunt adecvate în circumstanţele date.

Partenerii şi personalul se vor adresa CRE în toate cazurile în care a apărut o problemă de etică pentru care se impun consultări şi discuţii suplimentare pentru a fi determinată soluţionarea corespunzătoare a problemei. Aceste probleme, odată soluţionate, vor fi documentate.
Dacă un partener sau un membru al personalului nu este convins că o problemă sau o preocupare privind independenţa este abordată sau rezolvată corespunzător, respectiva persoană trebuie să informeze PE.
2.1.3 Rotaţia personalului implicat în misiuni de auditare a entităţilor cotate
Partenerii şi personalul trebuie să respecte dispoziţiile Secţiunii 290 a Codului IFAC privind rotaţia obligatorie a partenerilor misiunii şi a inspectorilor controlului calităţii misiunii pentru toate misiunile de audit ale entităţilor cotate.
Atunci când clientul de audit este o entitate cotată, iar partenerul misiunii sau ICC a fost implicat într-o relaţie cu clientul pentru o perioadă de 7 ani, aceştia nu vor participa la misiune până când nu a trecut o perioadă de 2 ani. Se poate permite un anumit grad de flexibilitate, în împrejurări limitate, cum ar fi acelea în care continuitatea partenerului misiunii sau a ICC în misiunea de audit este deosebit de importantă. În aceste cazuri, vor fi aplicate măsuri de siguranţă echivalente pentru a reduce orice ameninţări la un nivel acceptabil. Aceste măsuri de siguranţă vor include, cel puţin, o examinare suplimentară a activităţii desfăşurate de către un alt partener sau alt ICC, care nu a fost asociat cu echipa de audit. Împrejurările în care rotaţia nu este recomandată sau obligatorie trebuie să fie incontestabile.
Atunci când apare o ameninţare semnificativă la adresa independenţei care implică partenerul misiunii sau ICC, rotaţia este principala măsură de siguranţă necesară pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil.
Evaluarea independenţei echipei misiunii este o parte importantă a acceptării unui client şi a procedurilor privind continuarea relaţiilor. Atunci când, în urma evaluării, se ajunge la concluzia că este necesară rotaţia unei (unor) anumite persoane, problema trebuie supusă atenţiei CRE.
Atunci când o anumită problemă este supusă atenţiei CRE, se presupune că este necesar un anumit tip de rotaţie.
După examinarea circumstanţelor (inclusiv a reacţiei prezumtive a clientului) şi după consultarea celorlalţi parteneri, CRE va emite în scris, cât mai curând posibil, o decizie privind necesitatea rotaţiei. Dacă se consideră că rotaţia este necesară, PE va desemna noua parte şi va specifica durata perioadei de retragere şi orice alte dispoziţii relevante.

2.1.4 Rotaţia personalului implicat în misiuni de auditare a entităţilor necotate
Pentru entităţile necotate, dacă rotaţia este considerată necesară, CRE va identifica înlocuitorul şi va specifica perioada de timp pentru care persoana în cauză nu va participa la auditarea entităţii, precum şi alte măsuri de siguranţă necesare pentru a respecta orice alte dispoziţii relevante.
2.2 Conflictul de interese
Partenerii şi personalul trebuie să respecte prevederile Secţiunii 200 a Codului IFAC cu privire la orice interese, influenţe sau relaţii care ar putea genera un conflict de interese. Partenerii şi personalul trebuie să fie liberi de orice influenţe şi să nu aibă interese sau relaţii ce ţin de afacerile clientului şi care afectează judecata profesională sau obiectivitatea.
2.2.1 Conflictul de interese - Firma
Firma este responsabilă pentru elaborarea, implementarea, respectarea, aplicarea şi monitorizarea metodelor şi procedurilor cabinetului menite să asiste toţi partenerii şi întreg personalul în înţelegerea, identificarea, documentarea şi abordarea conflictelor de interese şi la determinarea rezolvării corespunzătoare a acestora.
CRE se va asigura că sunt respectate procedurile adecvate atunci când au fost identificate conflicte de interese şi potenţiale conflicte de interese.  Ori de câte ori este identificat un conflict de interese sau un potenţial conflict de interese, partenerii sau personalul nu vor acţiona, nu vor oferi consultanţă sau nu vor face comentarii până când nu au evaluat cu atenţie situaţia şi nu au examinat faptele şi circumstanţele, iar CRE nu a fost de acord că s-au implementat măsurile de siguranţă şi comunicările necesare şi că este potrivit să se acţioneze.

Decizia de a acţiona sau de a oferi consultanţă în astfel de împrejurări este extrem de rară şi se sugerează documentarea tuturor detaliilor.
După consultarea cu ceilalţi parteneri şi cu personalul, CRE va avea autoritatea finală privind rezolvarea oricărei situaţii în care apar conflicte de interese, rezolvare care poate include:
• Refuzarea sau întreruperea serviciului, misiunii sau acţiunii;
• Determinarea şi solicitarea unor acţiuni şi proceduri specifice pentru abordarea adecvată a conflictului, pentru protejarea informaţiilor sensibile şi a celor specifice clientului şi pentru a avea certitudinea că sunt obţinute consimţămintele adecvate şi că sunt prezentate informaţiile corespunzătoare  atunci când se determină că este acceptabil să se acţioneze;
• Documentarea corespunzătoare a procesului, a măsurilor de siguranţă aplicate şi a deciziilor luate sau a recomandărilor făcute;
• Administrarea procedurilor şi sancţiunilor disciplinare pentru parteneri şi personal pentru nerespectarea reglementărilor; şi
• Iniţierea şi participarea la măsuri de planificare preventive pentru a evita situaţiile în care pot apărea conflicte de interese.
2.2.2 Conflicte de interese – Parteneri şi personal
Toţi partenerii şi întregul personal trebuie să îşi examineze împrejurările specifice şi trebuie să anunţe firma cu privire la orice conflicte de interese sau potenţiale conflicte de interese care îi implică pe ei sau pe rudele lor apropiate. Partenerii şi personalul trebuie, de asemenea, să determine şi să prezinte dacă există conflicte de interese între ei şi clienţii SC Cabinet Udrescu SRL, în special dacă oferă servicii direct acestor clienţi, şi trebuie să informeze CRE cu privire la orice conflicte sau conflicte potenţiale semnificative. Aceştia trebuie să fie prudenţi, să aplice politica SC Cabinet Udrescu SRL şi să discute, atunci când este cazul, împrejurările specifice cu CRE pentru a determina modul de abordare a situaţiei şi dacă există un anume serviciu care ar trebui evitat.
Clientul va fi informat cu privire la interesul sau activităţile de afaceri aparţinând partenerului sau personalului care pot reprezenta un conflict de interese şi cu privire la toate părţile relevante cunoscute, în situaţiile în care firma acţionează în numele a două sau mai multe părţi într-o problemă în care interesele părţilor se află în conflict, iar clientul este anunţat că firma nu furnizează în exclusivitate niciunui client serviciile propuse. În toate cazurile, pentru a acţiona trebuie obţinut consimţământul clientului.

Atunci când firma decide să accepte sau să continue misiunea, partenerii şi personalul trebuie să documenteze în dosarul misiunii conflictele identificate, în general în secţiunile destinate acceptării şi continuării sau în cele destinate planificării. Această documentare va include orice corespondenţă sau discuţii cu privire la natura conflictului, precum şi orice consultări cu alte părţi, concluzii trase, măsuri de siguranţă aplicate şi proceduri urmate pentru a aborda situaţia conflictuală.
Dacă este obligatorie confidenţialitatea internă, este posibil să fie necesar să se interzică accesul la informaţii pentru alţi parteneri şi membri ai personalului prin utilizarea de firewall-uri; prin măsuri de siguranţă aplicate la nivel fizic, personal, la nivelul dosarelor şi informaţiilor; prin acorduri specifice privind nedivulgarea informaţiilor sau prin separarea şi închiderea dosarelor sau prin blocarea accesului la date. Atunci când sunt luate aceste măsuri, toţi partenerii şi membrii personalului care sunt implicaţi trebuie să le respecte şi să li se supună fără excepţie. Totuşi, în general, situaţiile care impun astfel de măsuri vor fi evitate.
Dacă partenerii sau membrii personalului nu sunt siguri de responsabilităţile lor privind evaluarea unui conflict sau potenţial conflict, se sugerează organizarea unei discuţii cu membri ai personalului care nu sunt implicaţi în situaţie, pentru a solicita sprijin pentru realizarea evaluării. Dacă o situaţie conflictuală este semnificativă şi deosebit de sensibilă, problema trebuie înaintată CRE spre examinare.
Dacă partenerii sau membrii personalului au cunoştinţă de persoane care acţionează (cu bună ştiinţă sau neintenţionat) în situaţii contrare politicilor SC Cabinet Udrescu SRL sau determinărilor specifice privind misiunile (şi nu este vorba de împrejurări triviale sau fără importanţă), se recomandă ca problema să fie imediat semnalată CRE. Dacă problema nu a fost rezolvată corespunzător, aceasta ar trebui supusă atenţiei PE.
2.3 Confidenţialitate
Toţi partenerii şi întreg personalul vor proteja şi păstra confidenţialitatea oricăror informaţii ale clientului care trebuie menţinute confidenţiale şi protejate în conformitate cu legile în vigoare, cu cerinţele autorităţilor de reglementare, cu cele ale Secţiunii 140 din Codul IFAC, cu politica SC Cabinet Udrescu SRL şi cu instrucţiunile specifice primite de la client sau cu acordurile încheiate cu acesta.
Informaţiile privind clientul şi orice informaţii obţinute pe parcursul unei misiuni trebuie utilizate sau prezentate numai pentru a servi scopului pentru care au fost colectate.
Informaţiile personale şi cele privind clientul vor fi păstrate numai în condiţiile definite de politica SC Cabinet Udrescu SRL privind accesul la informaţii şi păstrarea acestora. Documentele vor fi păstrate în dosar pentru perioada prevăzută de dispoziţiile profesionale, legale sau de reglementare.
Politica SC Cabinet Udrescu SRL impune ca informaţiile personale şi cele privind clientul să fie cât mai corecte, complete şi actuale cu putinţă.
Politica SC Cabinet Udrescu SRL permite ca o persoană sau un client (cu autorizare corespunzătoare) să fie informată / informat, la cerere, cu privire la existenţa, utilizarea şi divulgarea informaţiilor personale, respectiv a informaţiilor echivalente specificate privind afacerea, şi permite (după caz), accesul la aceste informaţii. Aceste informaţii nu includ neapărat şi documentele de lucru, care sunt proprietatea SC Cabinet Udrescu SRL.

2.3.1 Confidenţialitatea - Firma
Firma trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile legale, profesionale şi fiduciare prevăzute de legislaţia privind confidenţialitatea (dacă este cazul) şi de Secţiunea 140 a Codului IFAC.
Aceste obligaţii includ şi prevederile legislaţiei privind confidenţialitatea din România a SC Cabinet Udrescu SRL şi pot, de asemenea, include prevederi similare din orice altă ţară în care firma prestează servicii.
Firma trebuie să îndeplinească aceste obligaţii în următoarele modalităţi.
Firma desemnează un CRE care deţine responsabilitatea finală pentru implementarea, respectarea şi aplicarea măsurilor de protecţie pentru informaţiile personale aflate sub controlul SC Cabinet Udrescu SRL şi pentru confidenţialitatea privind clienţii. CRE are autoritate finală în rezolvarea situaţiilor care implică aspecte de intimitate şi confidenţialitate ce ţin de client.
Firma comunică politicile sale şi oferă acces la informaţii privind îndrumări, reguli şi interpretări prin intermediu manualului său de control al calităţii, prin documentaţia altor firme (cum ar fi materialele de training) şi prin mijloace electronice, în scopul de a educa partenerii şi personalul cu privire la dispoziţiile şi aspectele care implică confidenţialitatea şi intimitatea clientului.
Politica SC Cabinet Udrescu SRL prevede menţinerea tehnologiei standard în domeniu, inclusiv a firewall-urilor, hardware-ului şi software-ului, precum şi a procedurilor de transmitere şi memorare a datelor, proiectate să păstreze, catalogheze şi recupereze informaţiile electronice şi să protejeze astfel de informaţii de accesul neautorizat sau de utilizarea neadecvată (atât din punct de vedere intern, cât şi extern) (dacă este cazul).
Politica SC Cabinet Udrescu SRL prevede menţinerea de proceduri privind gestionarea şi depozitarea dosarelor tipărite, interne şi externe, şi facilităţi pentru protejarea, păstrarea, catalogarea şi recuperarea informaţiilor din dosare electronice, precum şi pentru protejarea unor astfel de informaţii de accesul neautorizat sau de utilizarea neadecvată (atât din punct de vedere intern, cât şi extern).
De asemenea, firma solicită personalului la angajare, şi apoi anual, să semneze o declaraţie de confidenţialitate, iar această documentaţie trebuie păstrată în dosar. Toţi membrii personalului trebuie să cunoască îndeaproape şi să respecte declaraţia de politică a SC Cabinet Udrescu SRL privind confidenţialitatea. Cunoaşterii acestei politici este certificată prin semnarea acordului de confidenţialitate al SC Cabinet Udrescu SRL.

 
3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi misiuni specifice
3.1 Acceptarea şi continuarea
Firma, partenerii şi personalul acesteia vor accepta misiuni noi sau vor continua misiunile şi relaţiile existente cu clienţii numai după ce partenerul misiunii, pe baza unui proces de examinare desfăşurat de către (posibila) echipa misiunii, a aprobat acceptarea sau continuarea misiunii, în conformitate cu politicile şi procedurile SC Cabinet Udrescu SRL.
3.1.1 Acceptarea şi continuarea – Firma
Firma utilizează proceduri stabilite pentru a obţine o asigurare rezonabilă că identifică şi evaluează sursele potenţiale de risc asociat cu o nouă relaţie cu un client sau cu o misiune specifică.
Pentru fiecare misiune în curs este necesară o examinare documentată privind continuarea relaţiei cu clientul prin care să se determine dacă este adecvat să se continue prestarea de servicii pentru client, pe baza misiunii anterioare şi a planificării pentru continuarea misiunii. Această examinare va include, de asemenea, aprecieri privind orice cerinţe de rotaţie.
Partenerul misiunii trebuie să aprobe şi să semneze decizia de a accepta sau de a continua misiunea.
Dacă, după finalizarea fazei de acceptare şi planificare a misiunii sunt identificate riscuri semnificative asociate clientului sau misiunii, această problemă trebuie discutată cu PE. Este necesară aprobarea formală a PE şi firma trebuie să documenteze modul în care aspectele au fost rezolvate. Dacă îngrijorările implică aspecte ce ţin de etică, trebuie obţinută şi aprobarea CRE.
Un partener nu va aproba acceptarea unei noi misiuni sau a unui nou client sau continuarea relaţiei cu un client existent dacă există riscuri crescute (etice, de independenţă, conflicte de interese, financiare, respectarea de către client a IFRS-urilor sau colaborarea cu clientul, necesară pentru a se aplica ISA-urile, şi aşa mai departe), fără a avea acordul în scris a unui alt partener.
Dacă, după acceptarea sau continuarea unei misiuni, firma primeşte informaţii care, dacă ar fi fost cunoscute mai devreme, ar fi condus la un refuz al misiunii, firma trebuie să aprecieze dacă este cazul să continue misiunea şi apelează, în mod normal, la consiliere juridică privind poziţia şi opţiunile sale, pentru a se asigura că respectă toate prevederile profesionale, legale şi de reglementare.

3.2 Propuneri privind noi clienţi
Orice propunere privind un nou client trebuie precedată de o evaluare a posibilului client şi de o aprobare autorizată.
Pentru fiecare nou client, înainte ca firma să poată accepta misiunea, trebuie realizat şi documentat un proces de examinare. Acest proces va include o evaluare a riscurilor asociate clientului.

Firma va chestiona personalul sau terţii atunci când determină dacă ia în considerare o propunere privind un nou client.  Firma poate să demareze cercetări de fond, cum ar fi utilizarea oricăror informaţii on-line care sunt liber disponibile.
Odată ce s-a determinat că se va accepta un nou client, firma trebuie să respecte cerinţele etice relevante (cum ar fi comunicarea cu firma anterioară de audit, dacă acest lucru este impus de codul etic al organismului profesional) şi va întocmi o scrisoare a misiunii pentru a fi semnată de către noul client.
3.3 Retragerea din relaţia cu un client
Firma are un proces bine definit ce trebuie urmat atunci când s-a ajuns la concluzia că este necesară retragerea dintr-o misiune. Acest proces include luarea în considerare a dispoziţiilor profesionale, legale şi de reglementare, precum şi a tuturor raportărilor obligatorii care trebuie realizate.
Un partener îşi va asuma sarcina de a se întâlni cu conducerea clientului şi cu cei însărcinaţi cu guvernarea pentru a discuta faptele şi circumstanţele care determină retragerea.
Firma va documenta aspectele semnificative care au determinat retragerea, inclusiv rezultatele oricăror consultări, concluziile atinse şi baza pentru aceste concluzii.
Dacă există o dispoziţie profesională, legală sau de reglementare care obligă firma să continue misiunea, motivele continuării trebuie documentate, inclusiv rezultatele consultării cu un consilier juridic.

4. RESURSE UMANE

Firma recunoaşte valoarea şi autoritatea RU în privinţa tuturor aspectelor ce ţin de resursele umane. RU au responsabilităţi privind:
• Menţinerea politicilor privind resursele umane;
• Identificarea modificărilor necesare la nivelul politicilor, modificări ce rezultă din legi şi reglementări privind munca şi menţinerea competitivităţii pe piaţă;
• Oferirea de îndrumări şi consultanţă privind aspecte ce ţin de resursele umane;
• Menţinerea sistemelor de evaluare şi apreciere a performanţei;
• Recomandarea, la cerere, a unor acţiuni sau proceduri specifice, corespunzătoare împrejurărilor (adică, disciplină, recrutare);
• Programarea cursurilor de dezvoltare profesională realizate în interiorul SC Cabinet Udrescu SRL;
• Menţinerea dosarelor de personal (inclusiv declaraţiile anuale privind independenţa, confidenţialitatea şi a rapoartelor privind dezvoltarea profesională continuă); şi
• Elaborarea şi realizarea training-ului de orientare.

4.1 Recrutare şi menţinere

PE şi RU trebuie să evalueze cerinţele privind serviciul profesional pentru a avea certitudinea că firma are capacitatea şi competenţa necesare pentru satisfacerea necesităţilor clienţilor săi. În mod normal, aceasta include o prognoză detaliată a cerinţelor misiunilor în decursul fiecărei perioade calendaristice pentru a identifica perioadele de vârf şi posibilele crize de resurse.
RU utilizează pentru angajare procesele de aplicare, intervievare şi documentare, ceea ce include confirmarea acreditărilor academice şi profesionale, precum şi verificări ale referinţelor.

Firma cere ca tuturor noilor angajaţi să li se ofere informaţii de orientare cât mai curând posibil după momentul angajării. Materialele de orientare includ un exemplar complet al politicilor şi procedurilor SC Cabinet Udrescu SRL. O perioadă de probă de 3 luni se aplică pentru tot personalul nou.
Firma depune toate eforturile pentru a identifica oportunităţi pentru dezvoltarea carierei angajaţilor săi, astfel încât să păstreze profesionişti competenţi şi să ofere sprijin pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea continuă a SC Cabinet Udrescu SRL.
Firma examinează periodic eficienţa programului său de recrutare, odată cu o evaluare a nevoilor sale curente de resurse, pentru a determina dacă sunt necesare revizuiri ale programului.

4.2 Dezvoltare profesională continuă
Partenerii şi personalul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de dezvoltare profesională continuă, aşa cum sunt definite de AICPA, CECCAR şi CAFR (în conformitate cu Standardul Internaţional de Educaţie (IES) 7 al IFAC, „Dezvoltarea profesională continuă: un program de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi de dezvoltare continuă a competenţei profesionale", care prevede că organismele membre IFAC trebuie să implementeze o cerinţă de dezvoltare profesională continuă (CPD), drept condiţie pentru menţinerea calităţii de membru a profesionistului contabil şi IES 8, „Cerinţe privind competenţa auditorilor profesionişti”, care conţine cerinţe pentru auditorii profesionişti referitoare la competenţă şi pe care organismele membre IFAC trebuie să le stabilească sub forma unor politici şi proceduri pe care membrii să se respecte. Cerinţe suplimentare privind dezvoltarea profesională continuă pot fi aşteptate din partea organismelor profesionale sau ale celor de reglementare din diverse jurisdicţii).
Participarea la cursurile externe de dezvoltare profesională continuă trebuie să fie aprobată de RU.
Partenerii şi personalul sunt responsabili pentru menţinerea propriilor lor dosare de dezvoltare profesională (şi, unde este cazul, de aderarea la normele SC Cabinet Udrescu SRL). PE sau RU colectează şi revizuiesc anual aceste dosare împreună cu fiecare partener sau membru al personalului.
4.3 Desemnarea echipelor misiunii
Prin intermediul politicilor şi procedurilor sale, firma asigură desemnarea partenerilor şi personalului potrivit (individual şi colectiv) pentru fiecare misiune. Responsabilităţile partenerului  misiunii sunt clar definite în acest manual şi în formularele tip oferite de firmă. Partenerul misiunii, consultându-se cu PE, planifică desemnarea partenerilor şi personalului. Partenerul misiunii este, de asemenea, responsabil să se asigure că persoanele desemnate, şi echipa misiunii ca întreg, deţin competenţele necesare pentru a finaliza misiunea în conformitate cu cerinţele standardelor profesionale şi cu cele ale sistemului de control al calităţii al SC Cabinet Udrescu SRL.
Identitatea şi rolurile partenerului misiunii vor fi comunicate conducerii clientului şi celorlalte părţi responsabile cu guvernarea entităţii.
Firma are responsabilitatea de a se asigura că partenerul misiunii desemnat pentru fiecare misiune de asigurare deţine competenţele necesare şi are suficient timp pentru a-şi asuma responsabilitatea generală pentru realizarea misiunii în conformitate cu cerinţele standardelor profesionale şi cu cele ale legilor şi reglementărilor aplicabile.
Partenerul misiunii va planifica, de asemenea, sesiuni de îndrumare între personalul junior şi cel senior pentru a se coordona dezvoltarea personalului cu mai puţină experienţă.
Atunci când se determină care este personalul potrivit pentru a fi desemnat pentru o misiune, trebuie acordată o atenţie deosebită continuităţii activităţii la client, corelându-se aceasta cu cerinţele de rotaţie, pentru a se asigura completarea adecvată şi oportunitatea echipei misiunii.
PE deţine responsabilitatea şi autoritatea finală pentru toate aspectele privind programarea misiunii şi este arbitrul final în conflictele privind resursele umane sau de altă natură.

4.4 Aplicarea politicilor de control al calităţii (disciplină)
Sistemul SC Cabinet Udrescu SRL de control al calităţii necesită mai mult decât monitorizare eficientă. Un proces de aplicare este esenţial şi include proceduri corective şi consecinţe pentru nerespectarea şi ignorarea regulilor, lipsei prudenţei şi atenţiei, pentru abuz şi pentru eludare.
PE deţine responsabilitatea generală pentru procesul disciplinar al SC Cabinet Udrescu SRL. Acţiunile corective sunt determinate şi administrate prin intermediul unui proces consultativ, nu într-o modalitate autocratică. Acţiunea corectivă adoptată va depinde de împrejurări.
Infracţiunile serioase, voite şi repetate sau ignorarea politicilor SC Cabinet Udrescu SRL şi regulilor profesionale nu pot fi tolerate. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru corectarea comportamentului partenerului sau membrului personalului sau pentru încheierea relaţiei persoanei respective cu firma.

4.5 Recompensarea conformităţii
Conformitatea cu politicile SC Cabinet Udrescu SRL va fi avută în vedere şi abordată în evaluarea specifică şi generală a partenerilor şi personalului, în mod continuu şi în cadrul procesului programat cu regularitate de examinare a personalului.
Trăsăturilor identificate le va fi  alocată o pondere corespunzătoare în evaluarea performanţei la locul de muncă şi în determinarea nivelurilor de remunerare, a bonusurilor, a avansărilor, a dezvoltării carierei şi a autorităţii în interiorul SC Cabinet Udrescu SRL.
Evaluările performanţei, desfăşurate periodic, vor include forma şi conţinutul, aşa cum sunt definite de politica SC Cabinet Udrescu SRL.

5. Realizarea misiunii
Prin intermediul politicilor şi procedurilor stabilite şi al sistemului său de control al calităţii, firma impune realizarea misiunilor în conformitate cu standardele profesionale şi dispoziţiile legale şi de reglementare aplicabile.
Sistemele generale ale SC Cabinet Udrescu SRL sunt proiectate pentru a oferi o asigurare rezonabilă că firma şi partenerii şi angajaţii săi planifică, supraveghează şi revizuiesc adecvat şi corect misiunile şi realizează rapoarte ale misiunii care sunt corespunzătoare în circumstanţele date.

Pentru a facilita pentru parteneri şi personal o realizare a misiunilor consecventă şi conformă cu standardele profesionale şi dispoziţiile legale şi de reglementare firma oferă exemple de documente de lucru tip pentru documentarea pentru clienţi a misiunii . Aceste documente tip sunt actualizate când este necesar pentru a reflecta orice modificare a standardelor profesionale. Personalul utilizează aceste documente tip pentru a documenta fapte-cheie, riscuri şi evaluări ce ţin de acceptarea sau continuarea fiecărei misiuni. Personalul este încurajat să exercite raţionamentul profesional atunci când modifică astfel de documente tip, pentru a avea certitudinea că aceste aspecte sunt documentate corespunzător şi sunt evaluate pentru fiecare misiune, în conformitate cu standardele profesionale şi politicile SC Cabinet Udrescu SRL.

De asemenea, sunt disponibile instrumente de cercetare şi materiale de referinţă;  un sistem de control al calităţii, aşa cum este prezentat în acest manual; instrumente hardware şi software corespunzătoare, standard pentru acest domeniu, inclusiv securitatea accesului la date şi la sistem; şi îndrumări, training şi politici şi programe educaţionale, inclusiv sprijin pentru respectarea cerinţelor din România privind dezvoltarea profesională.
Atunci când realizează o misiune, toţi partenerii şi membrii personalului sunt obligaţi să:
• Să respecte şi să adere la planificarea, supravegherea şi politicile de revizuire ale SC Cabinet Udrescu SRL;
• Să utilizeze (modificând după caz) documentele tip ale SC Cabinet Udrescu SRL pentru întocmirea dosarului, documentare şi corespondenţă, precum şi software-ul, instrumentele de cercetare şi să aplice procedurile de semnare şi publicare adecvate pentru misiune;
• Să respecte şi să adere la politicile etice ale profesiei şi ale SC Cabinet Udrescu SRL;
• Să îşi desfăşoare activitatea la standardele profesionale şi ale SC Cabinet Udrescu SRL, cu prudenţă şi atenţie;
• Să îşi documenteze suficient şi corespunzător  activitatea, analizele, consultările şi concluziile;
• Să îşi ducă la bun sfârşit activitatea cu obiectivitate şi independenţa corespunzătoare, eficient şi în timp util, şi să îşi documenteze activitatea într-o manieră organizată, sistematică, completă şi uşor de înţeles;
• Să se asigure că toate documentele de lucru, documentele din dosar şi însemnările sunt marcate cu iniţiale, au marcate corespunzător referinţele încrucişate, sunt datate şi că au existat consultări adecvate cu privire la aspectele dificile sau controversate;
• Să se asigure că toate comunicările corespunzătoare cu clientul, declaraţiile, revizuirile şi responsabilităţile sunt clar stabilite şi documentate; şi
• Să se asigure că raportul misiunii reflectă activitatea desfăşurată şi scopul stabilit şi că este emis imediat după finalizarea activităţii pe teren.

5.1 Rolul partenerului misiunii
Partenerul misiunii este responsabil pentru semnarea raportului misiunii. În calitatea sa de lider al echipei misiunii, acesta este responsabil pentru:
• Calitatea globală a fiecărei misiuni pentru care este desemnat ca partener al misiunii;
• Formarea unei concluzii cu privire la respectarea cerinţelor de independenţă faţă de client şi, în decursul acestui proces, este responsabil pentru obţinerea informaţiilor necesare pentru a identifica ameninţările la adresa independenţei şi pentru întreprinderea acţiunilor de eliminare a unor astfel de ameninţări sau de reducere a lor la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de siguranţă corespunzătoare; de asemenea, trebuie să se asigure că documentaţia corespunzătoare este completată;
• A se asigura că au fost respectate procedurile corespunzătoare privind acceptarea şi continuarea relaţiei cu un client şi că toate concluziile la care s-a ajuns în această privinţă sunt adecvate şi au fost documentate;
• Comunicarea cu promptitudine către firmă a oricăror informaţii obţinute care ar fi determinat firma să refuze misiunea dacă ar fi avut acces mai devreme la respectivele informaţii, astfel încât firma şi partenerul misiunii să poate să întreprindă acţiunile necesare;
• A se asigura că echipa misiunii, în întregimea sa, deţine capacităţile şi competenţele corespunzătoare şi are timpul necesar pentru realizarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale şi cu dispoziţiile legale şi de reglementare;
• Supravegherea şi / sau realizarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale şi cu dispoziţiile legale şi de reglementare şi pentru a se asigura că raportul misiunii este emis în împrejurări adecvate;
• A comunica conducerii clientului şi celor însărcinaţi cu guvernarea identitatea sa şi rolul său de partener al misiunii;
• A se asigura, prin intermediul examinării documentaţiei misiunii şi prin discuţii cu echipa misiunii că au fost obţinute probe adecvate suficiente pentru a susţine concluziile trase şi pentru emiterea raportului misiunii;
• A-şi asuma responsabilitatea pentru misiune prin consultări adecvate (atât interne cât şi externe) cu privire la aspecte dificile sau controversate; şi
• A determina când trebuie numit un ICC, în conformitate cu standardele profesionale şi politica SC Cabinet Udrescu SRL; a discuta cu ICC aspectele semnificative care apar în cursul misiunii şi care sunt identificate în cursul examinării controlului calităţii misiunii; şi pentru a nu data raportul până când examinarea nu este finalizată.

5.2 Consultare
Firma încurajează consultarea în interiorul echipei misiunii şi, pentru probleme semnificative, consultarea cu alte persoane din interiorul şi, cu autorizare, din exteriorul SC Cabinet Udrescu SRL. Consultările interne utilizează experienţa colectivă şi expertiza tehnică a SC Cabinet Udrescu SRL (sau cea care este la dispoziţia SC Cabinet Udrescu SRL) pentru a reduce riscul producerii unei erori şi pentru a îmbunătăţi calitatea realizării misiunii. Un mediu de consultare îmbunătăţeşte procesul de învăţare şi dezvoltare al partenerului sau personalului şi întăreşte baza colectivă de cunoştinţe a SC Cabinet Udrescu SRL, sistemul de control al calităţii şi capacităţile profesionale.

Pentru orice problemă semnificativă, dificilă sau controversată identificată în timpul planificării sau în decursul misiunii, partenerul misiunii trebuie să se consulte cu alţi parteneri şi cu personalul care are experienţa, cunoştinţele, competenţa şi autoritatea corespunzătoare. Ori de câte ori este posibil, toţi profesioniştii din firmă trebuie să se asiste unul pe celălalt în abordarea unor astfel de aspecte problematice şi în tragerea unor concluzii.

Firma se va asigura de disponibilitatea unui număr de angajaţi suficient de calificaţi şi de disponibilitatea resurselor financiare şi informaţionale pentru a permite consultărilor interne sau externe să aibă loc.

Atunci când sunt solicitate consultările interne, iar problema este considerată ca fiind semnificativă, membrul echipei misiunii va documenta consultarea şi rezultatul. Atunci când sunt solicitate consultări externe, iar acestea sunt autorizate de către partenerul misiunii sau de către PE, situaţia trebuie să fie documentată formal. Opiniile sau poziţiile expertului extern trebuie să fie suficient documentate, oferind suficiente detalii pentru a permite celor care studiază dosarul să înţeleagă amploarea naturii consultării, calificările şi competenţele relevante ale expertului extern, precum şi acţiunile recomandate.

Expertului extern trebuie să i se furnizeze toate faptele relevante pentru a fi capabil să ofere un sfat informat. Atunci când se apelează la consultanţă, nu este adecvat să se ascundă fapte sau să direcţioneze fluxul informaţional pentru a se obţine un anumit rezultat dorit. Expertul extern trebuie să fie independent faţă de client, liber de conflicte de interese şi să menţină un standard înalt al obiectivităţii.

Sfatul expertului extern este, de obicei, implementat drept rezolvarea problemei controversate sau va face parte din rezolvarea acesteia. Dacă recomandarea nu este implementat sau diferă, în mod semnificativ, de concluzie, trebuie să existe o explicaţie care să documenteze motivele şi alternativele avute în vedere, dosarul de consultare fiind furnizat de partenerul misiunii sau existând referinţe încrucişate la acesta.
Dacă au loc mai multe consultări, la documentele de lucru va fi adăugat un rezumat al discuţiilor generale şi al gamei de opinii sau de opţiuni prezentate. Poziţia (poziţiile) finale adoptate şi motivele care o (le) susţin trebuie, de asemenea, documentate.
Pentru toate consultările externe trebuie respectate cerinţele privind dreptul la intimitate şi confidenţialitatea informaţiilor clientului. Este posibil să fie necesar să se apeleze la consiliere juridică cu privire la aceste probleme sau cu privire la alte probleme ce ţin de etică, conduită profesională au aspecte legale şi de reglementare.
5.3 Diferenţe de opinie
Firma, partenerii şi personalul acesteia trebuie să întreprindă orice măsuri necesare, în conformitate cu standardele profesionale şi cu cele ale SC Cabinet Udrescu SRL, pentru a identifica, aprecia, documenta şi rezolva diferenţele de opinie care ar putea apărea în multiple împrejurări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să depună toate eforturile pentru a fi obiectivi, conştiincioşi, cu vederi largi şi rezonabili în asistarea, facilitarea sau găsirea în timp util a unei rezolvări fără confruntări pentru orice dispute sau diferenţe de opinie.
Orice persoană care este implicată într-o dispută sau o contradicţie de opinii trebuie să încerce să rezolve problema în timp util, într-un mod profesionist, respectuos şi curtenitor, prin intermediul discuţiilor, cercetării şi consultării cu altă persoană (alte persoane).

Dacă problema nu poate fi rezolvată sau există incertitudini cu privire la acţiunea care trebuie întreprinsă, părţile vor supune problema atenţiei unui membru al echipei misiunii cu mai multă experienţă sau chiar partenerului misiunii.
Dacă problema implică un domeniu specific de supraveghere profesională sau de administrare a practicii din cadrul SC Cabinet Udrescu SRL, aceasta trebuie supusă atenţiei partenerului responsabil cu respectivul domeniu, preferabil de către partenerul misiunii. Partenerul misiunii va evalua problema şi va decide, în urma consultării părţilor, modul de rezolvare a problemei. Partenerul va informa părţile cu privire la decizie şi la motivele care stau la baza ei.
Dacă disputa sau diferenţa de opinii se menţine sau dacă una sau mai multe dintre persoanele implicate nu sunt satisfăcute de decizia (deciziile) partenerului, persoana (persoanele) va (vor) aprecia dacă problema reprezintă un aspect ce ţine de controlul calităţii sau dacă aceasta ar putea avea un impact ce ar justifica aducerea ei direct în atenţia partenerului misiunii sau PE.
Toţi partenerii şi întreg personalul sunt protejaţi de orice formă de limitare a remuneraţiei, a progresului în carieră sau de acţiuni punitive pentru atragerea atenţiei asupra unei probleme legitime şi semnificative, cu bună credinţă şi având în vedere realele interese ale publicului, clientului, SC Cabinet Udrescu SRL sau colegului.
Partenerii şi personalul trebuie să înţeleagă că trimiterea unei probleme dincolo de nivelul echipei misiunii sau de cel al partenerului misiunii este o acţiune serioasă şi nu trebuie minimalizată deoarece este posibil să solicite o parte importantă din timpul partenerului pentru a fi rezolvată. Înaintarea problemei poate fi verbală, dacă este o problemă foarte sensibilă sau confidenţială (deşi practica înaintărilor verbale este descurajată) sau poate fi în scris.

PE evaluează problema şi, dacă determină că aceasta este semnificativă şi întemeiată, se consultă cu aţi parteneri şi informează părţile implicate cu privire la decizia SC Cabinet Udrescu SRL. În toate cazurile, trebuie documentate natura şi domeniul de aplicare ale misiunii, concluziile care rezultă din aceasta şi consultările organizate pe parcursul ei.

Dacă persoana nu este satisfăcută cu modul de rezolvare al problemei şi nu mai sunt disponibile modalităţi de recurs la nivelul SC Cabinet Udrescu SRL, persoana trebuie să aprecieze importanţa problemei, împreună cu responsabilităţile sale profesionale şi poziţia în cadrul SC Cabinet Udrescu SRL faţă de continuarea activităţii în cadrul acesteia.
Disputele sau diferenţele de opinie trebuie documentate în acelaşi mod ca şi consultările pentru orice problemă care implică o misiune. În toate cazurile, raportul misiunii nu va fi datat până când problema nu este rezolvată.
Acordul scris de parteneriat stabileşte modul de rezolvare a disputelor şi politicile ce trebuie aplicate pentru  dizolvarea parteneriatului în cazul în care dezacordurile sunt prea dificil de rezolvat amiabil.
5.4 Revizuirea controlului calităţii misiunii (RCCM)
Toate misiunile trebuie evaluate pe baza criteriilor stabilite de firmă (a se vedea mai jos) pentru a se determina dacă este necesară realizarea unei RCCM. Această evaluare trebuie făcută, în cazul unei noi relaţii cu un client, înainte de acceptarea misiunii, iar în cazul continuării relaţiei cu un client, în cursul fazei de planificare a misiunii.
Politica SC Cabinet Udrescu SRL trebuie să ceară partenerului misiunii să rezolve problemele semnalate de către ICC, astfel încât acesta din urmă că se declare satisfăcut, înainte de datarea raportului misiunii.

O RCCM este obligatorie înainte de datarea oricărui audit al situaţiilor financiare ale entităţilor cotate. În orice alte împrejurări în care este realizată o RCCM, raportul misiunii nu trebuie datat până când RCCM nu este finalizată.

5.4.1 Natura, plasarea în timp şi amploarea unei revizuiri a controlului calităţii misiunii
Partenerul misiunii trebuie să examineze dosarul, precum şi orice probleme identificate, înainte de realizarea unei RCCM complete. Decizia de realizare a unei RCCM, chiar dacă misiunea întruneşte toate criteriile, precum şi amploarea RCCM, depind de complexitatea misiunii şi riscurile asociate acesteia. O RCCM nu diminuează responsabilitatea pe care partenerul misiunii o are pentru misiune.
RCCM trebuie să includă cel puţin:
• O discutare a problemelor semnificative cu partenerul misiunii;
• O examinare a situaţiilor financiare şi a altor informaţii relevante, precum şi a propunerii de raport;
• Evaluarea caracterului adecvat al raportului propus în împrejurările date; şi
• O examinare a documentelor de lucru selectate din documentaţia dosarului care fac referire la raţionamentele semnificative ale echipei misiunii şi la concluziile la care aceasta a ajuns.
Firma va determina ICC să utilizeze în realizarea revizuirii o listă de control standardizată pentru controlul calităţii misiunii şi îi va furniza acestuia o documentaţie corespunzătoare pentru o astfel de revizuire.
Pentru entităţile cotate (şi alte organizaţii, dacă acestea sunt incluse în politica SC Cabinet Udrescu SRL), RCCM trebuie să aibă în vedere şi:
• Evaluarea realizată de către echipa misiunii cu privire la independenţa SC Cabinet Udrescu SRL în raport cu misiunea specifică;
• Dacă s-au realizat consultările corespunzătoare cu privire la problemele care implică diferenţe de opinie sau cu privire la alte probleme dificile sau controversate, precum şi concluziile rezultate din respectivele consultări; şi
• Dacă documentaţia selectată pentru revizuire reflectă activitatea desfăşurată cu privire la raţionamentele semnificative şi susţine concluziile trase.
ICC trebuie implicat din timp în procesul misiunii pentru a permite o revizuire în timp util a oricăror aspecte semnificative care apar pe parcursul misiunii. Se va acorda atenţie realizării unor părţi a revizuirii pe măsură ce misiunea progresează.
Pentru misiuni mai mici sau pentru misiuni cu o complexitate mai redusă şi riscuri mai mici, ICC trebuie să fie cel puţin consultat în momentul în care planificarea este finalizată, pentru a exista suficient timp pentru ajustarea abordării misiunii în conformitate cu aprecierile şi sugestiile ICC.

Partenerul misiunii trebuie să aloce un minim de 90 de zile lucrătoare de la data emiterii pentru realizarea revizuirii iniţiale, două din aceste zile fiind alocate realizării revizuirii finale. Perioada de timp alocată pentru misiuni mai mari şi mai complexe trebuie să fie, evident, mult mai lungă.
Raportul misiunii nu trebuie datat până când nu se finalizează revizuirea controlului de calitate al misiunii.
5.4.2 Inspectorul controlului calităţii misiunii (ICC)
Firma are responsabilitatea de a stabili criterii pentru desemnarea ICC şi pentru determinarea eligibilităţii acestora.
Firma a desemnat PE să deţină aceste responsabilităţi, inclusiv repartizarea responsabilităţii pentru RCCM către parteneri şi personal, precum şi determinarea misiunilor la care aceştia pot fi desemnaţi.
ICC trebuie să fie obiectiv, independent, şi să aibă o pregătire, experienţă, expertiză tehnică şi autoritate suficiente, precum şi capacitatea şi timpul suficient pentru a-şi îndeplini rolul. Caracteristicile atribuite în mod normal unui candidat potrivit pentru a îndeplini acest rol includ cunoştinţe tehnice superioare privind standardele actuale de contabilitate şi asigurare şi o experienţă corespunzătoare nivelului senior.
ICC nu poate fi un membru al echipei misiunii şi nu poate, direct sau indirect, să îşi revizuiască propria activitate sau să ia decizii importante cu privire la realizarea misiunii.
Este încurajată consultarea între profesioniştii calificaţi care deţin funcţia de ICCM şi nu este ieşit din comun ca echipa misiunii să se consulte cu ICC pe parcursul misiunii. În mod normal, această consultare nu compromite obiectivitatea ICC, atâta timp cât partenerul misiunii (şi nu ICC) ia deciziile finale, iar problema nu este prea semnificativă. Acest proces poate conduce la evitarea diferenţelor de opinie ulterior, pe parcursul misiunii.
Dacă obiectivitatea ICC este compromisă în urma consultării cu privire la o problemă specifică, firma ar trebui să numească un alt ICC.

6. Monitorizare
Politicile şi procedurile SC Cabinet Udrescu SRL pentru controlul calităţii reprezintă o parte esenţială a sistemului de control intern al SC Cabinet Udrescu SRL. Monitorizarea constă, în primul rând, în înţelegerea acestui sistem de control şi în evaluarea – prin interviuri, verificări prin sondaj şi inspecţii ale dosarelor – a funcţionării eficiente a acestui sistem de control.   De asemenea, monitorizarea include elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a sistemului, în special dacă sunt detectate vulnerabilităţi sau dacă au fost modificate standardele şi practicile profesionale.
Firma se bazează pe fiecare partener sau membru al personalului de la toate nivelurile pentru o monitorizare informală şi pentru aplicarea standardelor de calitate, etice, profesionale şi ale SC Cabinet Udrescu SRL. Această monitorizare trebuie să fie inerentă în toate aspectele activităţii profesionale. Partenerii şi personalul care se află într-o poziţie cu putere de decizie sau care supraveghează activitatea altor persoane au un nivel mai mare de responsabilitate.
Firma va avea în vedere şi orice feedback primit de la CECCAR sau CAFR în urma inspecţiei cabinetului şi a procesului de autorizare. Totuşi, acestea nu reprezintă un substitut pentru propriul program de monitorizare internă al SC Cabinet Udrescu SRL.
Măsurile de siguranţă care funcţionează drept mecanisme de monitorizare pentru firmă includ:
• Programele de educaţie şi training, interne şi externe;
• Dispoziţiile care impun partenerilor şi personalului să cunoască, să înţeleagă şi să aplice politicile şi procedurile SC Cabinet Udrescu SRL pentru revizuirea misiunilor, revizuiri ale controlului calităţii şi pentru aprobarea partenerului misiunii;
• O declaraţie de politică prin care se instruiesc partenerii şi personalul să nu divulge nicio informaţie privind situaţiile financiare aferente misiunii decât dacă sunt semnate toate aprobările necesare;
• Sistemul de control al SC Cabinet Udrescu SRL pentru realizarea misiunilor standard şi emiterea raportului, care evidenţiază aprobările şi semnăturile necesare, în funcţie de tipul misiunii, funcţie şi persoana responsabilă;
• Instrucţiuni pentru partenerul misiunii şi ICC de a monitoriza continuu aprobările corespunzătoare; şi
• Instrucţiuni pentru toţi partenerii şi întreg personalul de a anunţa personalul superior corespunzător din cadrul SC Cabinet Udrescu SRL atunci când observă încălcări semnificative sau încălcări mici, dar repetate ale politicilor şi protocoalelor SC Cabinet Udrescu SR