Între Insolvenţă şi Codul fiscal, statul şi contribuabilul rămân fără drepturi


Esti pe pagina:
  • Acasa
  • Articole
  • Între Insolvenţă şi Codul fiscal, statul şi contribuabilul rămân fără drepturi

Între Insolvenţă şi Codul fiscal, statul şi contribuabilul rămân fără drepturi

Postat in categoria Taxe si Impozite

~~A se vedea și dezbaterea juridică din 30 iunie 2014, cu titlul: Insolvența se întoarce: Codul insolvenței.

Într-un articol precedent, arătam modul în care o lege încalcă altă lege:

Într-o discuţie privată cu reprezentanţii ANAF, în cadrul unui control, aceştia nu mi-au putut da un răspuns elocvent, aşa că reiau problema drepturilor constituţionale ale contribuabilului, dar şi drepturile statului român. Pornind de la o teză expusă anterior, Codul fiscal, în baza art. 1 alin, (3), are întâietate asupra altor legi:
„În materie fiscală, dispoziţiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative (adică prevalează şi asupra Legii nr. 85/2014), în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”;

Fiind completat cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) ale Codului de procedură fiscală:
„(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute la art. 1, se îndeplineşte potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora.”

Problema pe care o aduc atenţiei este o lipsă de coordonare între legi, respectiv, pe de o parte, Legea nr. 85/2014 şi, pe de altă parte, Codul Fiscal, Codul de procedură fiscală.
 

 

 
Din punct de vedere al aplicării art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, acesta obligă ANAF la inspecţii de 60 de zile: „(1) Sunt creanţe anterioare şi creanţele bugetare constatate printr-un raport de inspecţie fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală şi vor întocmi raportul de inspecţie fiscală, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul.”

Pe de altă parte, contribuabilul are dreptul la procedurile descrise de următoarele articole din Codul de procedură fiscală:
Art. 101 – Avizul de inspecţie fiscală
 „(1) Înaintea desfășurării inspecției fiscale, organul fiscal are obligația să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală.
 (2) După primirea avizului de inspecție fiscală, contribuabilul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecției fiscale.”

Art. 102 – Comunicarea avizului de inspecţie fiscală
 „(1) Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:
 a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
 b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.”

Art. 104 – Durata efectuării inspecţiei fiscale
„(1) Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de 3 luni.
 (2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

(4) Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta.”

Avizarea de 15-30 zile sau durata controlului de 3-6 luni sunt încălcate de noua procedură din insolvenţă, ceea ce contravine Codului de procedură fiscală, încălcând drepturi constituţionale atât pentru stat, cât şi pentru contribuabili. Pe de altă parte, pentru cei arestaţi de controlul inopinat, terminat cu proces-verbal şi deschiderea urmăririi penale, este un mare pas înainte cu posibilitatea contestării mai rapide, dat fiind actuala procedură care este aplicată greşit, lăsând un vid care încalcă dreptul la apărare, neputând fi contestat pentru că nu este act administrativ fiscal.

Să recapitulăm:
– dacă ANAF are motive să suspende inspecţia fiscală pentru controale încrucişate, atunci statul român nu mai poate efectua controlul.
– dacă parchetul vrea să investigheze o infracţiune şi solicită ANAF o suspendare pentru control încrucişat, atunci statul român nu mai poate efectua controlul.
– dacă ANAF nu poate efectua controlul în 60 de zile, statul poate să-şi piardă dreptul de a înregistra creanţe anterioare şi nu mai poate să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale.
– dacă ANAF nu respectă procedurile descrise mai sus, de la art. 101, 102 şi 104 Cod de procedură fiscală, inspecţia poate fi nulă pentru îngrădirea dreptului la apărare sau nerespectarea altor proceduri cu privire la inspecţie. Dacă ANAF are motive să suspende inspecţia fiscală pentru controale încrucişate, atunci statul român nu mai poate efectua controlul.