Suma impozabilă este consideraţia primită efectiv


Esti pe pagina:
  • Acasa
  • Articole
  • Suma impozabilă este consideraţia primită efectiv

Suma impozabilă este consideraţia primită efectiv

Postat in categoria Taxe si Impozite

~~Cumpărarea unei acţiuni/parte socială sau a unui bun/serviciu cu un preţ mai mic/mare cu 0.01%, faţă de un preţ mai mic/mare de 400% nu trebuie să primească un tratament diferit. Potrivit unei jurisprudențe constante, principiul general al egalității de tratament impune ca situații comparabile să nu fie tratate în mod diferit și ca situații diferite să nu fie tratate în același mod, cu excepția cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod obiectiv.    Din punct de vedere comercial şi fiscal, jurisprudenţa este bogată, dar mai recent cauzele penale trebuie să urmeze aceleaşi principii generale. Atunci când se pune ȋntrebarea când este o achiziţie oneroasă şi când este delapidare trebuie considerat că dispozițiile legale nu prevăd un preț obligatoriu în contracte, dar contractele ȋntre comercianţi până a fi judecate penal trebuie să fie analizate pentru implicaţiile supuse codului comercial, legii contractului, statutului societăţii şi Legii 31/1990.  Din punct de vedere fiscal există un punctul de vedere detaliat al Direcţiei de legislaţie privind TVA emis sub nr. 422019 din 21.11.2011, privind vânzarea sub preţ.
 

Probleme dificile de drept civil
 
Art. 969 era prevăzut ȋn vechiul Cod civil. În noul Cod civil articolul corespondent este 1270 “Contractul valabil ȋncheiat are putere de lege ȋntre părţile contractante”. Conform art. 1179 aliniat (1) Cod civil condiţiile esenţiale pentru valabilitatea unui contract sunt: capacitatea părţilor de a contracta, consimţământul părţilor, obiect determinat şi licit, cauza morală şi licită. Ȋn baza aliniatului (2) În măsura în care legea prevede o anumită formă a contractului, aceasta trebuie respectată, sub sancţiunea prevăzută de dispoziţiile legale aplicabile.

Părțile contractante ȋn calitate de comercianți se prezumă că au capacitate, consimţământ şi prefigurează corect prestațiile la care se obligă și drepturile corelative rezultate, acest gen de activități fiind desfășurate de acestea cu caracter profesional, fiecare dintre ele având o corectă reprezentare asupra acestor elemente cu prilejul negocierii. Chiar dacă este o discrepanță între prețul vânzării și valoarea bunului stabilită prin expertiză sau piaţă, nu se poate reține neseriozitatea prețului în sensul inexistenței acestuia cu atât mai mult cu cât părțile contractante ȋn calitate de comercianți au avut reprezentarea exactă a drepturilor și obligațiilor corelative.

Cauza este licită atunci când este în deplină concordanță cu legea, fiind ilicită atunci când contravine legii, iar condiția potrivit căreia cauza trebuie să fie și morală este subsumată condiției “de a fi licită”, adică pentru a fi licită, legea cere cauzei să fie nu numai în concordanță cu legea dar și să nu fie contrară bunelor moravuri şi ordinii publice, în cazul vânzării-cumpărării nelicit putând fi numai scopul mediat.

Potrivit dispozițiilor art. 55 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în raporturile cu terții societatea este integral angajată pentru actele încheiate în numele acesteia de reprezentanții săi, chiar dacă mandatarii societății au depășit puterile mandatului. În consecință, societatea nu poate opune depășirea puterilor mandatului.

În doctrină s-a statuat că prețul dintr-un contract este unul neserios, derizoriu, atunci când este atât de neînsemnat încât obligația asumată de cumpărător este practic inexistentă, iar cauza imediată a contractului de vânzare-cumpărare nu poate fi identificată.  Seriozitatea prețului nu presupune o echivalență exactă a contraprestației pentru care este plătit, echivalența fiind relativă întrucât se raportează nu numai la valoarea lucrului vândut, dar și la subiectivismul părților, acestea fiind libere să determine prețul sub (sau peste) valoarea lucrului (Decizia comercială 595/2008 CAB).

În cele ce urmează prezint jurisprudenţa extensivă cu privire la speța considerată, mai ales pentru considerentul că prin Tratatul de funcţionare a UE am cedat din suveranitate Comunităţii Europene şi avem astăzi obligaţia asumării jurisprudenţei europene cu privire la principiile de bază ale acesteia.  Faptul că o tranzacție economică este realizată la un preț mai mare sau mai mic decât prețul de cost și prin urmare, la un preț mai mare sau mai mic decât prețul de piață este fără relevanță în ceea ce privește această calificare. Valoarea impozabilă pentru livrarea de bunuri sau servicii cu titlu oneros este, de fapt consideraţia primită pentru bunuri, de către persoana impozabilă. Această considerație este, așadar, valoarea subiectivă, și anume, valoarea primită efectiv și nu o valoare estimată pe baza unor criterii obiective. Valoarea subiectivă ca definiţie are un caracter personal, părtinitor, lipsit de obiectivitate şi ia ȋn considerare motivaţia de moment a vânzătorului sau a cumpărătorului, care este individuală, particulară, personală sau proprie la momentul tranzacţiei.

Ordinea juridică națională a fiecărui stat membru al Comunităţii Europene trebuie să prevadă condiţiile care să respecte principiul echivalenţei și principiul efectivităţii, ceea ce înseamnă că nu pot fi mai puţin favorabile decât cele referitoare la solicitări similare întemeiate pe dispoziții de drept intern și nici organizate astfel încât să facă practic imposibilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică comunitară. Principiul securității juridice impune ca o reglementare comunitară să permită persoanelor interesate să cunoască cu exactitate întinderea obligațiilor pe care le instituie în sarcina acestora. Astfel, justițiabilii trebuie să aibă posibilitatea să își cunoască în mod neechivoc drepturile și obligațiile și să acționeze în consecință

Principiul neutralității fiscale reprezintă transpunerea de către legiuitorul comunitar a principiului general al egalității de tratament. Cu toate acestea, în timp ce acest din urmă principiu are, la fel ca celelalte principii generale de drept comunitar, rang constituțional, principiul neutralității fiscale necesită o elaborare legislativă care nu se poate face decât printr-un act de drept comunitar derivat (a se vedea, prin analogie, în materie de protecție a acționarilor minoritari, Hotărârea din 15 octombrie 2009, C 101/08, Audiolux și alții, punctul 61-63):
61. Prin urmare, nici principiul general al egalității nu poate să determine opțiunea între diferite modalități posibile de protecție a acționarilor minoritari, precum sunt cele indicate prin aceste acte de drept comunitar derivat.
62. Un principiu precum cel propus de Audiolux presupune opțiuni de ordin legislativ, întemeiate pe o ponderare a intereselor în joc și pe stabilirea prealabilă a unor norme precise și detaliate (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 15 iulie 1970, ACF Chemiefarma/Comisia, 41/69, Rec., p. 661, punctele 18-20, Hotărârea din 5 martie 1980, Ferwerda, 265/78, Rec., p. 617, punctul 9, precum și Ordonanța din 5 martie 1999, Guérin automobiles/Comisia, C‑153/98 P, Rec., p. I‑1441, punctele 14 și 15), și nu poate fi dedus din principiul general al egalității de tratament.
63. Astfel, principiile generale de drept comunitar au rang constituțional, în timp ce principiul propus de Audiolux este caracterizat printr‑un grad de detaliu care necesită o elaborare legislativă, ceea ce se poate realiza, la nivel comunitar, printr‑un act de drept comunitar derivat. Prin urmare, principiul propus de Audiolux nu poate să fie calificat drept principiu general autonom de drept comunitar.
 Mai trebuie amintit că principiul general al egalității de tratament, a cărui expresie particulară la nivelul dreptului comunitar derivat și în domeniul special al fiscalității o reprezintă principiul neutralității fiscale, impune ca situațiile comparabile să nu fie tratate în mod diferit, cu excepția cazului în care o diferențiere este justificată în mod obiectiv Acesta presupune, în special, că diferitele categorii de operatori economici care se regăsesc într o situație comparabilă să fie tratați în mod identic pentru a evita orice denaturare a concurenței pe piața internă, potrivit dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) litera (g) CE.

Prin transpunerea dispozițiilor din a șasea directivă, acum modificată, statele membre au obligația să țină seama de principiul egalității de tratament, la fel ca în cazul celorlalte principii generale de drept comunitar, care, având valoare constituțională, sunt obligatorii pentru statele membre atunci când acestea acționează în domeniul dreptului comunitar (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 mai 2000, Rombi și Arkopharma, C 107/97, Rec., p. I 3367, punctul 65).

65. Curtea a considerat în mod constant că cerințele care decurg din protecția principiilor generale recunoscute în ordinea juridică comunitară, inclusiv principiul protecției încrederii legitime, sunt, de asemenea,obligatorii pentru statele membre atunci când acestea pun în aplicare normele comunitare, și că,prin urmare, acestea sunt obligate, în măsura în care este posibil, să aplice normele în conformitate cu aceste cerințe. În cazul în care normele naționale intră în domeniul de aplicare al Dreptul comunitar și se face trimitere la Curtea de pronunțare a unei hotărâri preliminare,Curtea trebuie să furnizeze toate elementele de interpretare necesare Instanței Nationale pentru a determina dacă aceste norme sunt compatibile cu principiile generalea căror respectare este asigurată de Curte (a se vedea, cu privire la drepturile fundamentale care se încadrează în cele principii generale, Hotărârea C-2/92 Regina V Ministrul Agriculturii, Pescuit și Alimentație, ex parte Bostock [1994], p. 1-955, punctul 16).

Ȋntrebarea dacă o tranzacție trebuie să fie considerată ca “efectuată cu titlu oneros”

Mai jos am pregătit o analiză a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) la care se răspunde ȋntrebării de mai sus cu răspunsul constant – suma impozabilă este consideraţie primită efectiv. Astfel, faptul că o tranzacție economică este realizată la un preț mai mare sau mai mic decât prețul de cost și, prin urmare, la un preț mai mare sau mai mic decât prețul de piață este fără relevanță în ceea ce privește această calificare. Valoarea impozabilă pentru livrarea de bunuri sau servicii cu titlu oneros este, de fapt consideraţia primită pentru bunuri, de către persoana impozabilă. Această considerație este, așadar, valoarea subiectivă, și anume, valoarea primită efectiv și nu o valoare estimată pe baza unor criterii obiective.

Procedura Campsa Estaciones de Servicio SA împotriva Administración del Estado cauza C-285/10 punctul 25. În această privință, trebuie amintit, pe de o parte, că posibilitatea de a califica o tranzacție drept „tranzacție cu titlu oneros” în sensul articolului 2 din A șasea directivă implică numai existența unei legături directe între livrarea de bunuri sau prestarea de servicii și o contrapartidă primită în mod real de persoana impozabilă. Astfel, faptul că o tranzacție economică este realizată la un preț mai mare sau mai mic decât prețul de cost și, prin urmare, la un preț mai mare sau mai mic decât prețul de piață este fără relevanță în ceea ce privește această calificare (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 ianuarie 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C‑412/03, Rec., p. I‑743, punctul 22(*)). Aceeași este situația în ceea ce privește legătura care poate exista eventual între părțile la tranzacție.

Această cauză face trimitere la cauza Hotel Scandic Gåsabäck, C‑412/03, punctul 22:
 (Text original) As the Advocate General rightly stated in point 35 of his Opinion, the fact that the price paid for an economic transaction is higher or lower than the cost price is irrelevant to the question whether a transaction is to be regarded as a ‘transaction effected for consideration’. The latter concept requires only that there be a direct link between the supply of goods or the provision of services and the consideration actually received by the taxable person (see, to that effect, Case 102/86 Apple and Pear Development Council [1988] ECR 1443, paragraph 12). (Traducere neoficială) După cum a arătat avocatul general în mod întemeiat la punctul 35 din Opinie, faptul că prețul plătit pentru o tranzacție economică este mai mare sau mai mic decât prețul de cost este lipsită de relevanță pentru întrebarea dacă o tranzacție trebuie să fie considerată ca o tranzacție “efectuate cu titlu oneros”. Conceptul din urmă impune numai că există o legătură directă între livrarea de bunuri sau prestarea de servicii și considerația primită efectiv de persoana impozabilă (a se vedea, în acest sens, Hotărârea 102/86 Apple (mere) și Pear (pere) Development Council (Consiliul de Dezvoltare) [1988], p. 1443, punctul 12

Această cauză la rândul ei face trimitere la cauza 102/86 Apple and Pear Development Council, punctul 12: (Text original) It must therefore be stated that the concept of the supply of services effected forconsideration within the meaning of Article 2 (1) of the Sixth Directive presupposes the existence of a direct link between the service provided and the consideration received. (Traducere neoficială) Prin urmare, trebuie precizat că noțiunea de furnizare de servicii efectuate cu titlu oneros în sensul articolului 2 alineatul (1) din A șasea directivă presupune existența unei legături directe între serviciul prestat și contravaloarea primită.

Pe lângă paragraful amintit _Hotel Scandic Gåsabäck, C‑412/03, punctul 21 mai face la rândul lui trimiteri la cauze judecate anterior după cum urmează:
 (Text original) According to the general rule stated in Article 11A(1)(a) of the Sixth Directive, the taxable amount for the supply of goods or services for consideration is the consideration actually received for them by the taxable person. That consideration is thus the subjective value, that is to say, the value actually received, and not a value estimated according to objective criteria (see Case 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats [1981] ECR 445, paragraph 13; Case 230/87 Naturally Yours Cosmetics [1988] ECR 6365, paragraph 16; Case C-126/88 Boots Company [1990] ECR I-1235, paragraph 19; Case C-258/95 Fillibeck [1997] ECR I-5577, paragraph 13; and Case C-404/99 Commission v France [2001] ECR I-2667, paragraph 38). Moreover, that consideration must be capable of being expressed in money (Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, paragraph 13; Naturally Yours Cosmetics, paragraph 16; and Fillibeck, paragraph 14). (Traducere neoficială) Conform regulii generale menționate în articolul 11a alineatul (1) litera (a) din A șasea directivă, valoarea impozabilă pentru livrarea de bunuri sau servicii cu titlu oneros este, de fapt consideraţia primită pentru bunuri, de către persoana impozabilă. Această considerație este, așadar, valoarea subiectivă, și anume, valoarea primită efectiv, și nu o valoare estimată pe baza unor criterii obiective (a se vedea Hotărârea 154/80 Aardappelenbewaarplaats cooperatieve [1981], p. 445, punctul 13, Hotărârea 230/87 Naturally Yours Cosmetics [1988], p. 6365, punctul 16, Hotărârea C-126/88 Boots Company [1990], p. I-1235, punctul 19, Hotărârea din C-258/95 Fillibeck [1997], p. I-5577, punctul 13, și Hotărârea din C -404/99 Commission v France [2001], p. I-2667, punctul 38). Mai mult decât atât, această considerație trebuie să poată fi exprimate în bani (Aardappelenbewaarplaats cooperatieve, punctul 13; Naturally Yours Cosmetics, punctul 16, și Fillibeck, punctul 14).

Cauza 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, punctul 13: (Text original) What is more it follows from the use of the expressions “against payment” and “everything received in return” first that the consideration for the provision of a service must be capable of being expressed in money, which is further confirmed by Article 9 of the Second Directive which stipulates that “the standard rate of value-added tax shall be fixed . . . at a percentage of the basis of assessment”, that is to say at a certain proportion of that which constitutes the consideration for the provision of services, which implies that such consideration is capable of being expressed in an amount assessed in money; secondly that such consideration is a subjective value since the basis of assessment for the provision of services is the consideration actually received and not a value assessed according to objective criteria. (Traducere neoficială) Ce este mai mult rezultă din folosirea expresiilor “contra plată” și “tot ceea ce a primit în schimb”, în primul rând contraprestația pentru furnizarea unui serviciu trebuie să fie capabilă a fi exprimată în bani, care este confirmată de articolul 9 din a doua directivă, care prevede că /”rata standard a taxei pe valoarea adăugată se stabilește … la un procent de baza de evaluare”,/ adică la un anumit procent din ceea ce constituie contraprestație pentru furnizarea de servicii, ceea ce implică faptul că astfel de aporturi pot fi exprimate într-o sumă evaluată în bani; în al doilea această consideraţie este o valoare subiectivă, deoarece baza de impozitare pentru prestarea de servicii este de fapt consideraţia primită, și nu o valoare evaluate pe baza unor criterii obiective.

Cauza 230/87 Naturally Yours Cosmetics, punctul 16: (Text original) From the aforesaid judgment of 5 February 1981(Case 154/80 Staatssecretaris van Financien v Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats) it is clear firstly that the consideration must be capable of being expressed in monetary terms and, secondly, that it is a subjective value, since the basis of assessment is the consideration actually received and not a value estimated according to objective criteria. (Traducere neoficială) Din hotărârea menționată anterior din 5 februarie 1981 (cauza 154/80 Staatssecretaris van Financiën v Aardappelenbewaarplaats cooperatieve) este clar că în primul rând consideraţia trebuie să fie capabilă a fi exprimată ȋn termeni monetari și, pe de altă parte, faptul că aceasta este o valoare subiectivă, deoarece baza de evaluare este considerație primită efectiv, și nu o valoare estimată în funcție de criterii obiective.

Cauza C-126/88 Boots Company, punctul 19: (Text original) That provision is merely an application of the rule laid down in Article 11 A 1 (a) of the Sixth Directive, as interpreted by the Court in its decisions (for the most recent, see the judgment of 23 November 1988 in Case 230/87 Naturally Yours Cosmetics Limited v Commissioners of Customs and Excise [1988] ECR 6365), according to which the taxable amount is the consideration actually received. (Traducere neoficială) Această dispoziție este doar o aplicare a regulii stabilite la articolul 11 ​​alineatul 1 A litera (a) din A șasea directivă, astfel cum a fost interpretat de Curte în deciziile sale (pentru cea mai recentă, a se vedea Hotărârea din 23 noiembrie 1988 în cauza 230/87 Naturally Yours Cosmetics Limited v Commissioners of Customs and Excise [1988], p. 6365), în conformitate cu care suma impozabilă este consideraţie primită efectiv.

Cauza C-258/95 Fillibeck, punctul 13: (Text original) It is also settled case-law that the taxable amount for the supply of goods or services is represented by the consideration actually received for them. That consideration is thus the subjective value, that is to say, the value actually received, and not a value estimated according to objective criteria (see judgments in Case 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats [1981] ECR 445, paragraph 13; Case 230/87 Naturally Yours Cosmetics [1988] ECR 6365, paragraph 16; Case C-126/88 Boots Company [1990] ECR 1-1235, paragraph 19; Case C-38/93 Glawe [1994] ECR 1-1679, paragraph 8; Case C-33/93 Empire Stores [1994] ECR 1-2329,paragraph 18, and Case C-288/94 Argos Distributors [1996] ECR 1-5311, paragraph 16). (Traducere neoficială) Este stabilit ȋn jurisprudență că suma impozabilă pentru livrarea de bunuri sau de servicii este reprezentată de contravaloarea primită efectiv. Această considerație este, așadar, valoarea subiectivă, și anume, valoarea primită efectiv, și nu o valoare estimată pe baza unor criterii obiective (a se vedea Hotărârea din 154/80 cooperatieve Aardappelenbewaarplaats [1981], p. 445, punctul 13, Hotărârea 230/87 Naturally Yours Cosmetics [1988], p. 6365, punctul 16, Hotărârea C-126/88 Boots Company [1990], p. 1-1235, punctul 19, Hotărârea din C-38/93 Glawe [1994], p. 1-1679, punctul 8, Hotărârea C-33/93 Empire Stores [1994], p. 1-2329, punctul 18, precum și Hotărârea C-288/94 Argos Distribuitorii [1996], p. 1-5311, punctul 16).

Cauza C-404/99 Commission v France, punctul 38: (Text original) It must be recalled, first of all, that, according to settled case-law, the consideration received or receivable by the supplier for the provision of a service, which constitutes, under Article 11A(1)(a) of the Sixth Directive, the taxable amount arising from that operation, must be capable of being expressed in terms of the consideration actually received for it, which is a subjective value and not a value estimated according to objective criteria (see Case C-258/95 Fillibeck [1997] ECR I-5577, paragraph 13, and the case-law cited therein). According to the same case-law, that consideration must be capable of being expressed in money (see Fillibeck, cited above, paragraph 14, and the case-law cited therein). (Traducere neoficială) Trebuie amintit, în primul rând, că, potrivit unei jurisprudențe constante, consideraţia primită sau de primit de către furnizor pentru furnizarea unui serviciu, care constituie, în conformitate cu articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a) din A șasea directivă,valoarea impozabilă care rezultă din această operațiune, trebuie să poată fi exprimată în termeni de consideraţie primită efectiv pentru ea, care este o valoare subiectivă, și nu o valoare estimată pe baza unor criterii obiective (a se vedea Hotărârea Fillibeck C-258/95 [1997] , p. I-5577, punctul 13, precum și jurisprudența citată). Potrivit aceleiași jurisprudențe, consideraţia trebuie să poată fi exprimată în bani (a se vedea Fillibeck, citată anterior, punctul 14, precum și jurisprudența citată).

Cauza C-38/93 Glawe, punctul 8: (Text original) In its judgment in Case C-126/88 Boots v Commissioners of Customs and Excise[1990] ECR I-1235, at paragraph 19, the Court held that that latter provision is merely an application of the rule laid down in Article 11 A(1)(a) of the Sixth Directive, as interpreted, in particular, in the judgment in Case 230/87 Naturally Yours Cosmetics v Commissioners of Customs and Excise [1988] ECR 6365, at paragraph 16, according to which the taxable amount is the consideration actually received. (Traducere neoficială) În hotărârea sa în cauza C-126/88 Boots v Commissioners of Customs and Excise [1990], p. I-1235, la punctul 19, Curtea a statuat că această din urmă dispoziție este doar o aplicare a regulii stabilite la articolul 11 A (1) (a) din a șasea directivă, astfel cum este interpretată, în special, în hotărârea în cauza 230/87 Naturally Yours Cosmetics v Commissioners of Customs and Excise [1988], p. 6365, la punctul 16, potrivit căreia suma impozabilă este consideraţie primită efectiv.

Cauza C-33/93 Empire Stores, punctul 18: (Text original) As for the determination of that value, which is the substance of the second question, the Court held in Naturally Yours Cosmetics (cited above), at paragraph 16, that the consideration taken as the taxable amount in respect of a supply of goods is a subjective value, since the taxable amount is the consideration actually received and not a value estimated according to objective criteria. (Traducere neoficială) În ceea ce privește determinarea acestei valori, care este substanța celei de a doua întrebare, Curtea a statuat în Naturally Yours Cosmetics (citată mai sus), la punctul 16, că, consideraţia luată ca suma impozabilă în ceea ce privește o livrare de bunuri este o valoarea subiectivă, deoarece valoarea impozabilă este considerația primită efectiv, și nu o valoare estimată în funcție de criterii obiective.

Cauza C-288/94 Argos Distributors, punctul 16: (Text original) According to the Court’s settled case-law, the taxable amount for the supply of goods or services is represented by the consideration actually received for them. That consideration is thus the subjective value, that is to say, the value actually received, in each specific case, and not a value estimated according to objective criteria (see Case 154/80 Staatssecretaris Van Financiën v Coöperatieve Aardappelenbewaarplats [1981] ECR 445; Case 230/87 Naturally Yours Cosmetics [1988] ECR 6365; Case C-126/88 Boots v Commissioners of Customs and Excise [1990] ECR I-1235; and Case C-38/93 Glawe [1994] ECR I-1679). (Traducere neoficială) Potrivit jurisprudenţei constante a Curții, valoarea impozabilă pentru livrarea de bunuri sau servicii este reprezentată de contravaloarea primită efectiv pentru ele. Această considerație este, așadar, valoarea subiectivă, adică a spune, de fapt că este valoarea primită, în fiecare caz specific, și nu o valoare estimată în conformitate cu un criteriu obiectiv (a se vedea Hotărârea 154/80 Staatssecretaris van Financiën v. cooperatieve Aardappelenbewaarplats [1981], p. 445; Hotărârea 230/87 Naturally Yours Cosmetics [1988] , P. 6365, Hotărârea C-126/88 Boots v Commissioners of Customs and Excise [1990], P. I-1235, și Hotărârea C-38/93 Glawe [1994], p. I-1679).